Translations

Idioma:
E: English
M: Mandarin
C: Cantonese

E : Hello!
M : Ni Hao!
你好!
C : Nei Hou.
 E : Okay.
M : Hao De.
好的.
C : Ho Ah.
E : What’S Your Name?
M : Nin Gui Xing?
您贵姓?
C : Nei Gui Sing.
 E : Thank You !
M : Xie Xie !
谢谢!
C : Dor Zhe!
E : My Name Is…
M : Wo Jiao…
我叫…
C : Ngoh Giu…
 E : Sorry !
M : Dui Bu Qi !
对不起!
C : Doi Ng G!

Idioma:
E: English
M: Mandarin
C: Cantonese

E : Excuse Me,Waiter!
M : Fu Wu Yuan.
服务员.
C : Fuk Mo Yun.
 E : Is There Any Pork In This Dish?
M : Zhe Ge Cai You Zhu Rou Zai Li Mian Ma?
这个菜有猪肉在里面吗?.
C : Nei Gor Choi Yauh Mouh Ju Yuk Hai Loi Min?
E : Menu Please.
M : Cai Pai,Xie Xie.
菜牌,谢谢.
C : Choi Pai,Ny Goi.
 E : Is The Food Halal?
M : Shi Qing Zhen Cai Ma?
是清真菜吗?
C : Hai Mai Tsing Tseng Choi?
E : Cheque Please.
M : Man Fan Mai Dan.
麻烦埋单.
C : Ng Goi Mai Dan.
 E : Does This Food Have Meat In It?
M : Zhe Ge Cai You Rou Zai Li Mian Ma ?
这个菜有肉在里面吗?
C : Nei Gor Choi Yauh Mouh Yuk Yug Hai Loi Min?
E : I’m a Vegetarian
M : Wo Chi Su.
我吃素.
C : Ngoh Sihk Jaai.

Idioma:
E: English
M: Mandarin
C: Cantonese

E : This One
M : Zhe Ge
这个
C : Nei Gor
 E : Receipt Please
M : Fa Piao,Xie Xie
发票,谢谢
C : Fat Piu Ng Goi.
E : That One
M : Na Ge
那个
C : Gor Gor
 E : Can I Have A New One,Please?
M : Hai You Xin De Ma?
还有新的吗?
C : Zong Yau Mou Sang Ge?
E : How Much Is This?
M : Zhe Ge Duo Shao Qian?
这个多少钱?
C : Nei Gor Gei Tsing?
E : It Is Too Expensive.
M : Tai Gui Le
太贵了
C : Tai Guai Lah.
E : Is There Any Calcula-Tor?
M : You Ji Suan Qi Ma?
有计算器吗?
C : Yau Mou Gai Suen Gei?

Idioma:
E: English
M: Mandarin
C: Cantonese

E : I Want To Go To…
M : Wo Yao Qu…
我要去…
C : Ngoh Yiu Hoi
E : The Canton Fair ( Pazhou )
M : Pa Zhou Guang Jiao Hui
琶洲广交会
C : Pa Zau Gong Gow Wu-E
E : Bei Jing Road
M : Bei Jing Lu
北京路
C : Bak Gengk Lou

Idioma:
E: English
M: Mandarin
C: Cantonese

E : Airport
M : Ji Chang
机场
C :Gei Chong
E : East Railway Station
M : Huo Che Dong Zhan
火车东站
C : For Tsay Dong Zam
E : Pearl River Night Cruise
M : Zhu Jiang Ye You
珠江夜游
C : Zhu Gong Ye Yau
E : Baiyun Mountain
M : Bai Yun Shan
白云山
C : Bak Wun San

Idioma:
E: English
M: Mandarin
C: Cantonese

E : Do You Speak English?
M : Ni Shuo Ying Yu Ma?
你说英语吗?
C : Neih Gong Ying Man Ma?
E : Does Anyone Speak English?
M : You Ren Shuo Ying Yu Ma?
有人说英文吗?
C : Yauh Mouh Yahn Gong Ying Man?
E : Please Say That Again.
M : Qing Zai Shuo Yi Ci.
请再说一次
C : Ng Goi Gong Dor Tsi